Slip Into Something More Comfortable

zondag 26 juni 2022 van 09:30 tot 10:45

Het BCLA Contact Lens Evidence-based Academic Reports (CLEAR) heeft kort geleden samengevat wat de actuele kennis is omtrent de factoren, die bepa-len wat het comfort is van een contaclens voor een drager.     
Deze lezing zal deze knowhow samenvatten en gaat ook in op de kosten van comfort. Hoeveel comfort is voldoende , het aantal uren draagtijd , con-tactlenzen en patienten met droge ogen of digitale stress, de wisselwerking  tussen  gladheid en hanteerbaarheid en hoeveel comfort ervaren brildragers eigenlijk aan het eind van de dag.  

Het kostprijsplaatje van het verschaffen van meer comfort – premiumlenzen met hoge watergradient of biomimetic Lenzen, maandlenzen tegenover dag-lenzen en duurzaamheid.

De kosten van het niet verschaffen van comfort, meer patientenbezoeken en meer drop-outs.

Leerdoelen:

  • Welk bewijs is er dat men veranderingen kan aanbrengen aan een lens om hem comfortabeler maken voor de dragger?
  • Zijn en nog andere factoren bij lensdragen waardoor men niet de meest comfortabele lens kiest zoals het kostenplaatje?
  • Wat zijn de risico’s van niet maximal lenscomfort bieden 

Beschikbaar in:

Sprekers

© 2017-2022 NCC | All Rights Reserved