Nederlandse Associatie van Contactlensleveranciers (NAC)

De NAC is de belangenorganisatie van leveranciers van contactlenzen en contactlensverzorgingsproducten in Nederland. Zij vertegenwoordigt de sector richting de Nederlandse overheid, andere organisaties in de sector en de Europese koepelorganisatie voor contactlensleveranciers, Euromcontact.

De NAC bevordert samenwerking tussen haar leden op het gebied van marktonderzoek, de totstandkoming van het NCC en zelfregulering op het gebied van reclame en relaties met contactlensspecialisten en andere betrokkenen bij de verkoop van contactlenzen en verzorgingsproducten.

Lid van de NAC zijn: AMO, Alcon, Bausch & Lomb, CooperVision, Ercon Friederichs, Johnson & Johnson, NKL, Oté Optics en Procornea.

Gedragscode gunstbetoon optieksector

Per 1 januari 2018 is het zogenaamde verbod op gunstbetoon in de Wet op de Medische Hulpmiddelen geïntroduceerd. Dit verbod houdt in dat moet worden voorkomen dat betrokkenen bij het aanpassen en verstrekken van medische hulpmiddelen door financiële prikkels van leveranciers oneigenlijk worden beïnvloed. Dit verbod geldt al enkele decennia in de geneesmiddelensector.

De overheid stimuleert zelfregulering om aan de wettelijke regels te voldoen. Optiekproducten zijn medische hulpmiddelen die vallen binnen de reikwijdte van de wettelijke regels. Gezien de specifieke kenmerken van de optieksector, hebben de NAC, NAB en NUVO besloten een eigen Gedragscode gunstbetoon optieksector overeen te komen. Met deze Gedragscode wordt invulling gegeven aan het wettelijke verbod op gunstbetoon. Het doen van een aanbod om verboden gunstbetoon dan wel het aanvaarden daarvan door oogzorgprofessionals na een dergelijk aanbod is dan ook verboden. De Gedragscode ziet op de voorwaarden waaronder leveranciers van contactlenzen en brillenglazen financiële relaties mogen aangaan met opticiens, contactlensspecialisten, optometristen, oogartsen en andere betrokkenen bij het aanpassen en verkoop van optiekproducten (hierna: oogzorgprofessionals). Het betreft voorwaarden waaronder oogzorgprofessionals kunnen worden ingehuurd om diensten te verlenen, welke marketingartikelen mogen worden weggegeven en welke gastvrijheid mag worden verleend als oogzorgprofessionals worden uitgenodigd om deel te nemen aan een congres of informatiebijeenkomst. Daarnaast worden regels gesteld aan het sponsoren van projecten waar oogzorgprofessionals bij betrokken zijn. De regels met betrekking tot gunstbetoon zijn wederkerig.

De Gedragscode gunstbetoon optieksector kan hier worden geraadpleegd. Wie meent dat een leverancier van optiekproducten zich niet houdt aan deze regels, kan per e-mail een klacht indienen bij het secretariaat van de NAC (e-mailadres: [email protected]). Het secretariaat van de NAC zal de klacht beoordelen en contact opnemen met de betrokkenen om ervoor te zorgen dat de Gedragscode wordt nageleefd.

De Gedragscode gunstbetoon optieksector kun je opvragen bij de NAC.

Lid van de NAB zijn: Carl Zeiss Vision Nederland B.V., B.V. Nederlandse Optische Industrie ENOT, Essilor Nederland B.V., Holland Optical Company B.V., Hoya Lens Nederland B.V. en Rodenstock Benelux B.V.
NAC

© 2017-2022 NCC | All Rights Reserved