Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING NEDERLANDS CONTACTLENS CONGRES (NCC)

 

1.       Toepasselijkheid

1.1    Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden“) zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen hoe ook genaamd tussen Stichting Nederlands Contactlens Congres (NCC) (hierna: “NCC “) en een inschrijver voor en/of deelnemer aan een door of vanwege NCC georganiseerd evenement (hierna: “Klant”). Een Klant kan zich nimmer op afwijkende voorwaarden, gebruiken of gewoonten beroepen.

1.2    Onder een evenement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een congres, presentatie, lezing, expositie, workshop, diner in de ruimste zin des woords dan wel een combinatie van een of meer van deze activiteiten (hierna: “Evenement”).

1.3    Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het Evenement waaronder alle ruimten, zalen, kamers, foyers en buitenruimtes die daar deel van uitmaken dan wel een combinatie van een of meer van deze plaatsen.

1.4    De Algemene Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven andersluidende voorwaarden of bedingen van de Klant of derden.

1.5    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6    NCC behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NCC en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2.       Aanbieding en Aanvaarding

2.1    Alle aanbiedingen van NCC zijn vrijblijvend.

2.2    Alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen NCC en de Klant waaronder mede te verstaan alle aanbiedingen en de uitdrukkelijke aanvaarding dan wel bevestiging van een aanbod en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van NCC of namens NCC gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, dienen schriftelijk te geschieden.

2.3    Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht NCC niet tot levering c.q. acceptatie van de bestelling. NCC behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.4    Door het enkel plaatsen van een bestelling en/of de in ontvangst name van een toegangsbewijs, aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden en wordt de Klant geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op de overeenkomst akkoord te zijn gegaan.

2.5    NCC is bevoegd om – indien NCC dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen

3.       Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

3.1    De overeenkomst inzake het bezoeken van een Evenement tussen NCC en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een toegangsbewijs voor het Evenement bij NCC koopt.

3.2    Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of NCC verstrekt document met barcode of een persoonlijk overhandigd alternatief. De barcode is een unieke code.

3.3    Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.4    De toegangsbewijzen zijn en blijven te allen tijde eigendom van NCC. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door NCC verstrekte toegangsbewijs.

3.5    Het toegangsbewijs wordt uitsluitend via elektronische communicatie (e-mail) aan de Klant verstrekt door verzending aan het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat het toegangsbewijs op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. NCC kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

3.6    Alleen direct via de website van NCC gekochte toegangsbewijzen garanderen de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Klant.

3.7    NCC behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de Klant is alsdan verplicht om zich aan het door NCC gestelde maximum te houden.

3.8   Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs op de Klant.

3.9   Het toegangsbewijs geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van het op het toegangsbewijs aangegeven Evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. NCC mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de Klant is). NCC is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten.

4.       Prijzen, Betaling, Levering, Annulering en eigendomsvoorbehoud

4.1    Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijziging.

4.2    Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling op de door NCC kenbaar gemaakte betaalmethoden tenzij schriftelijk afwijkende betalingsafspraken zijn gemaakt. Aan niet betaalde bestellingen, waaronder in ‘een winkelmandje’ geplaatste maar niet betaalde bestellingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

4.3    Van de beschikbare betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Klant - is voldaan.

4.4    In het geval een betalingstermijn is overeengekomen geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant van rechtswege wordt geacht in verzuim te zijn.

4.5    Indien het aan NCC verschuldigde bedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan, heeft NCC zonder enige ingebrekestelling het recht de Klant van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.6    Alle vorderingen van NCC op de Klant worden op dat moment terstond opeisbaar.

4.7    NCC en de Klant worden geacht te zijn overeengekomen, dat deze buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met inbegrip van de eventuele kredietbeperkingstoeslag, tenzij NCC aantoont dat deze kosten meer hebben belopen, in welk geval zij ook gerechtigd is tot dat meerdere.

4.8    Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Klant is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook. De Klant heeft geen recht om enige betaling aan NCC op te schorten.

4.9    Indien goede grond bestaat om te veronderstellen dat de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet stipt zal na komen, is de Klant gehouden om op eerste verzoek van NCC terstond genoegzame en in door NCC gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen ten behoeve van de richtige nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

4.10 Reclames ter zake van facturen dienen binnen 5 dagen na facturering te geschieden onder nauwkeurige vermelding van de aard en de gronden van de klachten, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben geaccepteerd.

4.11 Indien NCC aan de Klant de mogelijk biedt om met een creditcard te betalen dan zijn ter zake van deze betaalmethode de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever tussen de Klant en de kaartuitgever van toepassing. NCC is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

4.12 Bij verplaatsing van het Evenement behouden toegangsbewijzen hun geldigheid. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Annulering van het toegangsbewijs door Klant, ongeacht de reden hiertoe, leidt niet tot restitutie van het aankoopbedrag.

5.       Verbod overdragen toegangsbewijs.

5.1    Tenzij anders tussen NCC en de Klant overeengekomen, zal de Klant het toegangsbewijs voor een Evenement uitsluitend voor zichzelf houden en dit derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door verkopen, ter verkoop aan te bieden of al dan niet in het kader van commerciële doeleinden aanbieden of ter beschikking stellen.

5.2    Indien de Klant voorgaande toestemming van NCC heeft om een toegangsbewijs aan een derde ter beschikking te stellen, is die Klant verplicht om deze Algemene Voorwaarden aan deze derde ter hand te stellen waarbij de betreffende Klant er jegens NCC voor in staat dat deze derde deze Algemene Voorwaarden zullen naleven.

5.3    Indien NCC een toegangsbewijs voor een Evenement op naam (gepersonaliseerd) aanbiedt is NCC gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de Klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het Evenement te weigeren.

6.       Overige verplichtingen van de Klant

6.1    De Klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement.

6.2    De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs en identiteitsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden bevindt. De Klant is verplicht om op eerste verzoek van NCC, de exploitant van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en/of andere bevoegden, zijn of haar toegangsbewijs en/of identiteitsbewijs te tonen.

6.3    Het is verboden vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar een Evenement plaatsvindt. Indien NCC dergelijke voorwerpen voor de duur van het Evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd

6.4    Indien de Klant na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

6.5    De Klant is verplicht zich te houden aan alle voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van NCC, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het dienstdoende ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en/of andere bevoegden. Indien er op de plaats van het Evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

7.       Rechten van NCC

7.1    Bij overtreding door de Klant van (één of meer van) de bepalingen zoals bedoeld in de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is NCC gerechtigd het toegangsbewijs zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling ongeldig te verklaren en Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Klant recht heeft op restitutie van het bedrag (waaronder wijzigingskosten) dat hij voor het toegangsbewijs heeft voldaan. Houders van ongeldig verklaarde toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

7.2    NCC behoudt zich het recht voor om de Klant de (verdere) toegang tot een Evenement te ontzeggen of van de plaats waar een Evenement plaatsvindt te verwijderen indien NCC dit geheel naar eigen oordeel redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

7.3    Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is NCC gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige vergoeding van schade die hij hierdoor mogelijk lijdt.

7.4    NCC is gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van haar partners of sponsoren. Klanten of andere personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht aanspraak maken op enige vergoeding dan wel op enige rechten van intellectuele eigendom op deze opnamen, waaronder mede dient te worden verstaan enige auteurs- of portretrechten. Voor zover de Klant op degelijke rechten van intellectuele eigendom op (delen van) zulke opnamen hebben, draagt de Klant deze rechten reeds nu voor alsdan over aan NCC.

8.       Overmacht

8.1    NCC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen tot het organiseren van een Evenement indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de invloed van NCC voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend wordt begrepen: ziekte en/of afzegging van de spreker(s), brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, wilde of georganiseerde stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongeval, weersomstandigheden, natuurrampen waaronder overstroming, aardbeving, epidemie, quarantainemaatregelingen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van NCC, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij NCC c.q. bij leveranciers.

 

8.2    Indien zich een overmachtssituatie voordoet – ook indien de omstandigheden die de overmacht oplevert, intreden nadat de prestatie van NCC geleverd had moeten zijn – is NCC gerechtigd om de organisatie van het betreffende Evenement op te schorten, te verschuiven naar een andere datum of locatie of het Evenement definitief te annuleren.

8.3    De Klant heeft in geval van overmacht geen recht de ontbinding van de gesloten overeenkomst te vorderen.

8.4    In geval van overmacht zal NCC zich inspannen tot het vinden van een oplossing om alsnog het overeengekomen product en/of de dienst te leveren.

8.5    Indien een Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door NCC wordt verschoven naar een andere datum en/of locatie dan blijft het betreffende toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden.

9.       Aansprakelijkheid

9.1    NCC slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het organiseren van een Evenement en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan NCC toe te rekenen tekortkoming beperkt tot schade waartegen NCC is verzekerd en welke schade door de verzekeraar van NCC aan NCC wordt vergoed. NCC is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en/of andere indirecte en/of immateriële schade en/of schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van NCC.

9.2    Het betreden van de plaats waar een Evenement plaatsvindt en het bijwonen van een Evenement, geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de Klant waarbij NCC geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan als gevolg van het bijwonen van een Evenement zoals bijvoorbeeld. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

9.3    NCC streeft ernaar dat het programma van een Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. NCC is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op het programma zijn onder voorbehoud. De Klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van NCC) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

9.4    NCC is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van een Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

9.5    NCC is niet aansprakelijk voor schade van de Klant ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

 

 

 

10.    Rechten van (Intellectuele en industriële) eigendom

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is berusten alle rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom op alle bij de voorbereiding en/of uitvoering van een Evenement ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde producten, informatie en/of gegevens zoals analyses, (technische) documentatie, tekeningen en modellen uitsluitend bij NCC of diens opdrachtnemers en/of toeleveranciers.

10.2 De Klant is gehouden alle (vermeende) inbreuken op rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom van NCC en/of diens opdrachtnemers en/of toeleveranciers onverwijld te melden.

11.    Slotbepalingen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de Klant en NCC bestaat is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen NCC en de Klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. NCC is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

© 2017-2022 NCC | All Rights Reserved